Regulamin

Regulamin Festiwalu Świadomej Pracy z Ciałem

Wersja 1.0. z dn. 15.06.2023r.
I. Postanowienia Ogólne
1.1. Festiwal Świadomej Pracy z Ciałem  odbywa się w budynku Domu Kultury Młyniec przy ulicy Pilotow 3 w Gdańsku w dniach 15-17.09.2023r i organizowany jest przez Fundację Integra Lab, Al. Grunwaldzka 5. 80-236 Gdańsk.
1.2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania festiwalu będą przebywały na terenie placówki. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania festiwalu zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
1.3. Ze względu na charakter imprezy, organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.
1.4. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, zmienić datę, miejsce oraz program festiwalu z przyczyn losowych, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością organizatorów obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację festiwalu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
II. Nabycie biletu i udział w festiwalu.
2.1 W festiwalu może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała pozwolenie organizatorów na przebywanie na terenie festiwalu.
2.2 Bilet na festiwal można nabyć w formie przedpłaty (Przedsprzedaż) oraz w sprzedaży na miejscu wydarzenia w trakcie jego trwaniar. w wariantach:
“Bilet festiwalowy”
Bilet festiwalowy – upoważniający do przebywania na cały czas festiwalu
od jej rozpoczęcia w piatek od godz. 18:00 do 20 minut po zakończeniu ostatniego wydarzenia festiwalu w piątek, w sobotę od 7:30 do 20 minut po zakończeniu ostatniego warsztatu, w niedziele od godz. 7:30 do godziny 18:30 .
Koszt tego biletu w przedpłacie  wynosi 249zł do wyczerpania puli promocyjnej, jednak nie później niż do 30.06.203r. po tym terminie wynosi 299zł, natomiast przy zakupie na miejscu (w przypadku wolnych miejsc) 349zł.
2.3 Nie ma możliwości przebywania w obiekcie po godzinie 22:00 w piątek i sobotę.
2.4. Należność za bilet należy wpłacić na numer konta bankowego podanego w systemie rezerwacji i mailu po zapisie, po dokonaniu rezerwacji. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich.
2.5. Przedsprzedaż biletów trwa do 13.09.2023r. Zabrania się przekazywania lub odsprzedaży biletów. Chęć zwrócenia zakupionego biletu należy zgłosić organizatorom najpóźniej do dnia 15.08.2023r. Zwrot zostanie dokonany po odjęciu kwoty administracyjnej wynoszącej 40 zł. Po tym okresie osobom, które nabyły bilet, nie będzie przysługiwać zwrot kosztów zakupu. Przepisanie biletu możliwe jest do 13.09.2023r. po dokonaniu opłaty administracyjnej w wysokości 50zł.
2.6. Udział w festiwalu jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
2.7. Każda osoba przebywająca na terenie festiwalu w czasie jego trwania ma obowiązek posiadania i noszenia opaski na lewej ręce (bez zakrywania jej). Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania opaski osobom trzecim. Zgubienie opaski należy niezwłocznie zgłosić w punkcie rejestracji.
Osoby nie posiadające opaski będą usuwane z terenu festiwalu.
2.8. Ilość sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona.
III. Prawa i obowiązki uczestników.
3.1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania festiwalu i na jego terenie.
3.2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania festiwalu na jego terenie, uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów.
3.3. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów i ochrony.
3.4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie festiwalu zabrania się wnoszenia na teren festiwalu i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:
a.) Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;
b.) Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;
c.) Wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
d.) Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe;
3
3.5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie festiwalu.
3.6. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia.
Za spowodowane szkody materialnie odpowiada sprawca.
3.7. Na terenie festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
3.8. Na terenie festiwalu nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.
IV. Prawa i obowiązki.
4.1. Organizatorzy mają prawo usunąć z terenu festiwalu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.
4.2. Pracownicy ochrony mają prawo rewidować rzeczy uczestników w celu zapobiegania lub wykrycia naruszeń postanowień Regulaminu.
4.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki.
4.4. Organizator ma prawo do udostępnienia wizerunków uczestników festiwalu na zdjęciach i filmie z festiwalu. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę do publikacji swojego wizerunku na zdjęciach i filmach.
V. Postanowienia końcowe.
5.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Festiwalu pod adresem: swiadomosc-ciala.pl/regulamin
5.2. Zakupienie biletu przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.

5.4. W przypadku braku możliwości prawnej organizacji wydarzenia stacjonarnie zostanie ono zorganizowane w tym samym terminie poprzez platformę online.